[searchandfilter fields=”major,location” post_types=”recruitments” all_items_labels=”Bộ Phận,Địa Điểm” submit_label=”Tìm Việc”]

CÔNG NHÂN SẢN XUẤT – KHỐI NHÀ MÁY - Thực hiện sản xuất, vận hành trong xường sản xuất mủ cao su
Salary: $2,000
Time: 20/12/2019
Location: HCM
TRƯỞNG PHÒNG: HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Tuyển vị trí trưởng phòng hành chính nhân sự
Lương: Hấp Dẫn
Thời Gian Tuyển: 07/04/202
Location: Kontum