HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

title

Bằng những nỗ lực liên tục cải tiến quy trình nội bộ để đáp ứng các vấn đề môi trường và tạo ra những tác động tích cực có thể đo lường được đối với cộng đồng. Ngày 9 tháng 2 năm 2018, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn số 413/UBND-NNTN V/v xác nhận hoàn thành công trinh bảo vệ môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng của Công Ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum

Nhờ chế độ vận hành liên tục, các thông số quan trắc tự động và hệ thống xử lý hệ thống nước thải có công suất lớn, các Công Trình bao gồm Công Trinh thu gom nước mưa, công trình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất đã đạt được quy chuẩn đánh giá chất lượng nước thải sau xử lý đạt cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT và QCVN 40:2011/BTNMT. Công ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum cam kết theo đuổi và đáp ứng các quy chuẩn khắt khe trong sản xuất nhằm phát triển Công ty trở thành một trong những tổ chức đi đầu trong việc bảo vệ môi trường của nghành cao su Việt Nam.

Chương trình quan trắc môi trường về giám sát không khí lao động, giám sát khí thải, giác sát nước thải, giám sát nước mặt và giám sát chất thải rắn và chất thảy nguy hại đã mang lại được sự đầy đủ trong các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường theo quy định.

Các chỉ số tiêu biểu của chương trình quan trắc môi trường:

  • Thông số quan trắc: Lưu lượng, nhiệt độ, NOx, SO2, CO, NH3, H2S, DO, pH, COD, TSS, BOD5(20oC), Nitrat, Photphat, Amoni, Coliform,…
  • Tiêu chuẩn quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2016 BYT, QCVN 02:2019 BYT, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thí khải Công Nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt, cột A – QCVN 01-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Với việc Nước sau xử lý đảm bảo đạt mức A – QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được xả vào môi trường tiếp nhận và nhiều các thành tựu khác đã cho thấy sự cam kết về việc phát triển kinh tế trong sự hài hòa với các mục tiêu phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần hoàn chỉnh chuỗi cung ứng cao su nhiên liệu có giá trị bền vững, cho thấy trách nhiệm xã hội và nỗ lực để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi đối tác của Công Ty TNHH SX-DV-TM An Phú Thịnh Kon Tum.