HIGH QUALITY AND CONSISTENCY

We understand natural rubber quality, quality consistency and capacity play crucial roles in your sourcing’s decisions.

HIGH QUALITY NATURAL RUBBER

Our modern natural rubber production lines and labrotary have helped to ensure the best quality for our natural rubber products.

QUALITY CONSISTENCY

At APT, we pay great attention from the sourcing of raw natural rubber from small plantation to the production process of finished goods

FACTORY CAPACITY

Our maximum capacity production of natural rubber reaches over 40,000 MT. Of which 28,000 MT for SVR3L and 13,000 MT for SVR10/20.

OUR PORTFOLIO

100% QUALITY GUARANTEE

We guarantee 100% of our natural rubber products meet all quality requirements according to TCVN 3769:2016

Tên chi tiết Hạng Phương pháp thử
LoV CV60 CV50 L 3L 5 1) 10CV 10 20CV 20
Nguyên Liệu Đầu Vào Mủ nước ngoài vườn cây Mủ đông
1. Hàm lượng tạp chất còn lại trên rây, % khối lượng, không lớn hơn 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,08 0,08 0,16 0,16 TCVN 6089 (ISO 249)
2. Hàm lượng tro, % khối lượng, không lớn hơn 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,60 0,60 0,60 0,80 0,80 TCVN 6087 (ISO 247)
3. Hàm lượng nitơ, % khối lượng, không lớn hơn 0,30 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 TCVN 6091 (ISO 1656)
4. Hàm lượng chất bay hơi, % khối lượng không lớn hơn 2) 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 TCVN 6088 (ISO 248)
5. Độ dẻo đầu (P0), không nhỏ hơn 35 35 30 30 30 TCVN 8493 (ISO 2007)
6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn 60 60 60 60 60 50 50 40 40 TCVN 8494 (ISO 2930)
7. Chỉ số màu Lovibond, mẫu đơn, không lớn hơn 4 6 TCVN 6093 (ISO 4660)
8. Độ nhớt Mooney ML (1+4) tại 100°C2) 55 ± 10 60 ± 5 50±5 65+7-5 60+7-5 TCVN 6090-1 (ISO 289-
1)
9. Hàm lượng gel, % khối lượng, không lớn hơn 4,03) ISO 17278

CHÚ THÍCH:
1) Có một cấp hạng phụ của SVR 5 bao gồm SVR 5S (chế biến từ mủ nước ngoài vườn cây, có P0 từ 30 đến 41).
2) Các mức độ nhớt khác có thể theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.
3) Các mức hàm lượng gel khác có thể theo thỏa thuận giữa các bên liên quan

SUPPLYING HIGH QUALITY NATURAL RUBBER

We provide solutions for global trading companies and manufacturers that used natural rubber SVR10/20 SVR3L and Compound Rubber in their manufacturing process

Only takes a few seconds!